Home • Onze Diensten • Bedrijfsinformatie • Contacts • English Directory
Quick Launch
Diverse Foto's
Info Suriname
Bestemmingen
Eilerts de Haan
Gran Rio
Kwalamasutu
Prijzen
Reisadviezen
Reisvoorwaarden
Reserveringen
Site Map

 

 

 

 

 

 
   
  • Reis – en annuleringsvoorwaarde MJTA Suriname

1. Op het ontbreken van dit formulier kan alleen de reisorganisator zich beroepen.

2. Onder de opdrachtgever wordt in deze reisvoorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf, dan wel namens een groep reizigers, de reis reserveert.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4. Het aan de opdrachtgever verstrekte reserveringsnummer geldt als bewijs van de reisovereenkomst tussen de reisorganisator enerzijds en de opdrachtgever anderzijds.

5. Het programma van de reis wordt bepaald door de reisorganisator conform het gepubliceerde reisprogramma tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6. Bij reisreserveringen dient de opdrachtgever voor elke reis een deposito van 50% van de totale reissom te voldoen. De totale reissom dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek voldaan te worden. Hierbij is de dag van vertrek niet inbegrepen.

7. De gepubliceerde reissom is op basis van meerdere personen per hut/kamer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de gepubliceerde reissom te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen afhangen van acute dan ongemelde verhogingen van onze dienstverleners.
De opdrachtgever heeft alsdan het recht de reis te annuleren, indien de reissom wijziging cq verhoging niet acceptabel is bevonden.
9. Indien een zodanige annulering binnen 1 dag na wijziging van de reissom aan de organisator wordt medegedeeld, zullen reeds betaalde gelden worden gerestitueerd

10. De duur van de reis is vermeld in hele dagen of weken, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen gelden.

11. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige inentingen, vaccinaties en malaria profilaxe.

12. De reisorganisator is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit nalatigheid in medische voorzorgen van de reiziger.

13. De opdrachtgever dient bij het reserveren dient de deelnemende reizigers te kunnen identificeren aan de hand van een geldig paspoort en of een identiteitsbewijs.

14. Uiterlijk 12 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, kan de opdrachtgever wijzigingen in het reisprogramma aandragen, mits dit mogelijk is. Hierbij moet tevens akkoord gegaan worden met een daarmee gepaard gaande verhoging in de reis- en administratiekosten.

15. Bij annulering van een reis uiterlijk 12 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 25% van de reissom verschuldigd en bij annulering na genoemde tijdstip heeft de opdrachtgever geen recht meer op restitutie.

16. De reisorganisator behoudt zich het recht de reis te annuleren bij een deelname van minder dan 5 reizigers alsmede bij elke andere door de reisorganisator beoordeelde omstandigheid. Tevens behoudt de reisorganisator zich het recht de verblijfsaccommodatie of het transport middel te wijzigen.

17. De reisorganisator is gehouden de annuleringen uiterlijk 4 dagen voor vertrek, de dag van vertrek inbegrepen, aan de opdrachtgever mede te delen. Hierbij zal de reeds voldane reissom (of 50 % daarvan) worden gerestitueerd.

18. De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie (foto’s, folders of andere voorlichtingmaterialen) door derden verstrekt betreft de geboekte reis of het vastgelegde reisprogramma.

19. Gedurende de periode van de reis, waarin de reizigers zich onder begeleiding van de reisorganisator bevinden, zal de reisorganisator een minimale ongevallen verzekering afsluiten ten behoeve van de reizigers. De aanwijzingen en opdrachten van de reisorganisator /reisgids dienen stipt te worden opgevolgd.

20. Aangezien de reisorganisator slechts een minimale verzekering heeft afgesloten voor de opdrachtgever, wordt laatstgenoemde dringend geadviseerd een reis- en ongevallen verzekering af te sluiten.

21. De opdrachtgever die aan een tour, welke als avontuurlijk kan worden omschreven, deelneemt, vrijwaart de reisorganisator van elke aansprakelijkheid, indien er sprake is van enigerlei opgelopen schade door de opdrachtgever (vanwege het ontbreken van goede communicatie, transportmogelijkheden en medische hulp), behoudens het recht van de opdrachtgever op de verzekering als genoemd in artikel 21.

22. Indien er groepsgewijs geboekt is voor een reis, wordt geacht dat de opdrachtgever de reisvoorwaarden bekend maakt aan alle groepsleden en hierdoor de reisorganisator vrijwaart van alle schade voortvloeiend uit niet naleving van het voorgaande.

NOOT MET BETREKKING TOT MJTA TOURS:

• Het binnenland van Suriname is niet gevrijwaard van malaria. Wij adviseren u het B.O.G te raadplegen tot uiterlijk 6 dagen voor vertrek. Adres : Rode Kruislaan, tel: 499494 openingstijden: ma- vr 07.00 uur - 10.00 uur.
• Het toegestane gewicht aan bagage is gelimiteerd en bedraagt 5 kg per reiziger.
• Natuurbehoud is zelfbehoud. Wij vragen u daarom geen planten en dieren uit de gebieden mee te nemen.
 

 

Google

© copyright 2003/08 Surjungle.com.  All rights reserved